Ryfylkeheiene

Latest trips


Newest PBEs

Karstykke (708m) | 02.11.2020
Hjelmeland, Ryfylke, Ryfylkeheiene
Kompasset (971m) | 27.07.2020
Hjelmeland, Ryfylkeheiene
Steinfjellet vest (646m) | 11.05.2020
Ryfylkeheiene, Sandnes
Ròsafjellet (777m) | 14.04.2020
Ryfylkeheiene, Sandnes
Knuben (1,336m) | 04.01.2020
Ryfylkeheiene, Sirdal
Sør for Daudmannsskardet (1,275m) | 04.01.2020
Ryfylkeheiene, Sirdal
Sørvest for Urdalsknuten (1,391m) | 04.01.2020
Ryfylkeheiene, Sirdal
Sørøst for Ruvatnet (1,383m) | 04.01.2020
Ryfylkeheiene, Sirdal
Tverrfjellet vest (760m) | 05.05.2019
Hjelmeland, Ryfylkeheiene
Trodla-Tysdal (80m) | 04.05.2019
Hjelmeland, Ryfylkeheiene