Stranda

Latest trips


Newest PBEs

Flydalsjuvsteinen (290m) | 07.06.2020
Stranda
Løstad utsikt (520m) | 07.06.2020
Stranda
Nakkane utsikt (510m) | 07.06.2020
Stranda
Isflåtinden S (1,372m) | 21.04.2020
Stranda
Tverrdalsnipa (1,222m) | 01.01.2020
Stranda
Vest for Litlevatnet (1,243m) | 01.01.2020
Stranda
Vasshornet (1,232m) | 11.12.2019
Stranda
Fremsteskorene SØ2 (1,741m) | 29.11.2019
Stranda
Fremste Blåhornet S3 (1,255m) | 16.11.2019
Stranda
Nord for Kvanngrønibba (1,478m) | 16.11.2019
Stranda