Femundsmarka

Latest trips


Newest PBEs

Muggruven (892m) | 15.04.2023
Femundsmarka, Røros
Gråvola (893m) | 09.02.2022
Femundsmarka, Røros
Stormyråsen (886m) | 09.02.2022
Femundsmarka, Røros
Skarpåsen (863m) | 09.02.2022
Femundsmarka, Røros
Falkfangerhøgda (923m) | 05.10.2020
Femundsmarka, Røros
Femunden Fjellstue (677m) | 25.02.2018
Engerdal, Femundsmarka
Mefurua Fjellstue (695m) | 15.05.2012
Femundsmarka, Rendalen
Raudsjødalen turisthytte (899m) | 18.03.2012
Femundsmarka, Tolga
Knausen (718m) | 18.03.2012
Femundsmarka, Tynset