Voss

Latest trips


Newest PBEs

Nolten (1,049m) | 19.01.2024
Voss
Grodjuvet militærbro (876m) | 19.11.2023
Voss
Nordmannaskaret fangstlokalitet (1,121m) | 15.11.2023
Voss
Fagerbotten seter (murer) (763m) | 07.11.2023
Voss
Bjødnahiet Voll (1,102m) | 07.11.2023
Voss
Natthelleren (441m) | 29.10.2023
Voss
Gamle Raundalsvegen Skiple-Kvile (600m) | 29.10.2023
Voss
Heradsgrensa Ulvik/Granvin (573m) | 19.10.2023
Granvin, Ulvik
Vatnasete (485m) | 19.10.2023
Granvin
Litlaset (475m) | 19.10.2023
Granvin