Hol

Latest trips


Newest PBEs

Halldishovda (1,113m) | 14.09.2020
Hol
Sollihøgde Skurdalsåsen (1,127m) | 14.09.2020
Hol
Skurdalsåsen (1,128m) | 14.09.2020
Hol
Prestholtrunden dyregrav (1,340m) | 01.09.2020
Hol
Iungsdalsnuten (1,479m) | 16.08.2020
Hol
Geilohovda utsikt (1,060m) | 24.07.2020
Hol
Geilohovda utsikt (1,064m) | 24.07.2020
Hol
Sørøst for Skorpetinden (1,589m) | 26.04.2020
Hol
Nord for Skorpetinden (1,623m) | 26.04.2020
Hol
Ryssefjellet Sørøst (1,191m) | 26.04.2020
Hol