Skjervøy

Latest trips

avatar
Skippy | 11.09.2021
Skjervøy 20:1000
avatar
haakonarild | 11.09.2021
20:1000
avatar
Ruben93 | 11.09.2021
20:1000
avatar
kugo10 | 11.09.2021
Brusen
avatar
kugo10 | 11.09.2021
Lailafjellet
avatar
kugo10 | 11.09.2021
Skattørfjellet
avatar
kugo10 | 11.09.2021
Stussnesfjellet
avatar
MarianneLofthaug | 08.09.2021
Brusen
avatar
  • 4
Skippy | 07.08.2021
Store Kågtinden
avatar

Newest PBEs

Nordre Kågtinden (1,000m) | 27.05.2021
Skjervøy
Storsandnestinden Sør (1,092m) | 27.05.2021
Skjervøy
Sørøst for Store Kågtinden (926m) | 27.05.2021
Skjervøy
Arnøyhøgda stistart (1m) | 14.09.2019
Skjervøy
Storvannet p-lomme (65m) | 08.07.2019
Skjervøy
Trolltinden p.plass (5m) | 01.07.2019
Skjervøy
Rypeveien p-plass (80m) | 21.08.2018
Skjervøy
Blåtinden sør (1,115m) | 08.12.2016
Skjervøy
Haukøy båtrute (1m) | 27.09.2014
Skjervøy
Skjervøy havn p-plass (2m) | 27.09.2014
Skjervøy