Name Elevation V.sep. Coordinates GPX
Øyevassknuten 901m 105m 32V 389371 6503455 (UTM)
Øyfjellet, (Øytindan) 137m 129m 33W 370290 7252176 (UTM)
Øyfjellet 306m 115m 32V 469805 6534311 (UTM)
Øyfjellet 440m 42m 32V 445094 6974700 (UTM)
Øyfjellheia 219m 97m 32V 511560 6521409 (UTM)
Øyflåget, (Martinflåget) 130m 130m 36W 389420 7745548 (UTM)
Øygarden 205m 32V 393674 6916702 (UTM)
Øygarden betalingsbom 800m 32V 454861 6614993 (UTM)
Øygården Vinterparkering 195m 32V 415087 6931947 (UTM)
Øygardsåsen 310m 95m 32V 501259 6532089 (UTM)
Øygardsåsen 68m 32V 497804 6489224 (UTM)
Øygardsåsen, (Øyjordsåsen) 396m 115m 32V 320655 6674410 (UTM)
Øygardsfjell 380m 170m 32V 494497 6520976 (UTM)
Øygardsfjellet, (Klumpen) 616m 14m 32V 411612 6965104 (UTM)
Øygardsfjellet 349m 210m 32V 508546 6571174 (UTM)