Janakpur

Siste turer


Nyeste PBE

Chhobo Bamare (5933m) | 09.02.2015
Himalaya, Janakpur, Tibet
Chekigo (6257m) | 20.11.2014
Himalaya, Janakpur, Tibet
Ramdung (5925m) | 18.11.2014
Himalaya, Janakpur
Parchamo Peak (6279m) | 21.01.2014
Himalaya, Janakpur, Sagarmatha
Drangnag Ri (6801m) | 21.01.2014
Himalaya, Janakpur, Sagarmatha
Takargo (6771m) | 21.01.2014
Himalaya, Janakpur
Numbur (6958m) | 21.01.2014
Himalaya, Janakpur, Sagarmatha
Tengi Ragi Tau (6943m) | 21.01.2014
Himalaya, Janakpur, Sagarmatha
Likhu Chuli West (6660m) | 20.01.2014
Himalaya, Janakpur
Panaiotapa (6687m) | 20.01.2014
Himalaya, Janakpur, Sagarmatha