Hindu Kush


Nyeste PBE

Akher Tsagh (7017m) | 21.09.2018
Hindu Kush, Khyber Pakhtunkhwa
Kohe Hevad (6849m) | 25.03.2018
Afghanistan, Hindu Kush
Kuh-e Bandaka (6812m) | 26.10.2012
Afghanistan, Hindu Kush
Buni Zom (6551m) | 26.10.2012
Chitral, Hindu Kush
Tirich Mir (7708m) | 09.06.2012
Chitral, Hindu Kush